Tarih

Tarih bilimi, ilkçağlardan başlayarak günümüze dek, bütüncü ve mukayeseli bir yaklaşımla, dünya tarihi çerçevesinde, milletlerin ve devletlerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel sahalarda, ne gibi gelişmeler gösterdiklerini, insanlığa ve dünya medeniyetlerine ne gibi katkılarda bulunduklarını bilimsel esaslara göre araştırıp incelemeyi, kaliteli bir şekilde ortaya koyup öğretmeyi ve yeni araştırma yöntemleri geliştirmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır.Tarih bilimi ışığında, bilimsel sistem ve akademik çark içinde Tarih Bölümünün araştırma, bilgi, kalite, öğretim ve sosyal münasebetleri açısından hedefleri ve gayesi:

Tarih bilimi sahasında hedeflenen seviye ve kalite için, oluşturulmuş akademik ve teknik donanımlı çağdaş altyapıda, akademik araştırma, bilim ve öğretim ortamını, programını, kültürünü ve bilincini oluşturmak ve geliştirmektir.

Akademik sorumluluk, akademik anlayış, akademik zihniyet ve akademik nezaket içerisinde, ilmî prensipler ve teknikler çerçevesinde, hakikatin üstünlüğünü esas alarak, birikimi ve bilişimi de iyi kullanarak bir silsile içinde konuların akışına göre tarihi olayları derin ve geniş bir bakış açısı ile irdeleyip yorum yapabilen ve yeni sentezlere ulaşabilen, aynı zamanda tarihî olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde tahlil ederek ortaya koyduğu çalışmalarda cevaplar arayan, tespitler yapabilen, yeni kavramlar ortaya koyan, yeni yorumlar ve doğru bir bakış açısı getirebilen ve neticeler çıkarmaya çalışan modern araştırmacılar, tarihçiler ve nitelikli öğretim elemanları yetiştirmektir.

Bilgi, teknoloji ve insan kaynaklarını etkili ve verimli hale getirerek, hakikatin üstünlüğü esastır anlayışıyla, tarihî hakikatleri ilmî usuller çerçevesinde kaliteli bir şekilde araştırmak; yeni bilgiler ortaya koymak; ortaya konan bu bilgilerin, kaliteli bir şekilde yerli ve uluslararası basın, yayın ve iletişim vasıtalarıyla yazılı veya sözlü olarak, ilim dünyasına, Türk ve dünya kamuoyuna yayılmasını sağlamak ve bu bilgi birikimini, tarih ve araştırma bilincini öğrencilere aktarmaktır.

Bölümün oluşturduğu çağdaş akademik ortam, bilgi birikimi ve becerilerle; tarihî bilinç, öğretim, bilgilendirme ve danışmanlık ihtiyacı açısından öğrencilerin ve cemiyetin gelişmesine; akademik elemanları ve bölüm yayınları ile bilim ve öğretime katkıda bulunmaktır.

Başta Türk ve İslâm tarihi ve dünya tarihini mukayeseli ve ilişkiler çerçevesinde çok iyi araştırmak, bilmek, kaliteli bir şekilde ortaya koymak, öğretmek, topluma aktarmak ve böylece Türk milletinin dünya milletleri ve medeniyetleri arasındaki yerini ve birikimini tespit etmektir.Tarihten bugüne Türklerin güçlü ve zengin olduğu alanları, zaaflarını ve zayıf taraflarını görebilmek, tespit etmek ve tarihî tecrübeler ve ibretlerle bunları gidermenin yollarını göstermekle beraber günümüze ve geleceğe ışık tutmaktır.

Tarih Bölümü, 1994 yılından beri araştırma, öğretim ve sosyal faaliyetlerini geliştirerek devam ettirmektedir. İlk mezunlarını,1997-1998 öğretim yılında vermiştir.

Tarih Bölümünden mezun olan öğrenciler, üniversitelerin tarih bölümleri, Milli Eğitim Bakanlığı Türk Tarih Kurumu, Türkiye Sosyal Bilimler Akademisi (TÜBA), Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri, Türkiye Aile Araştırma Kurumu, Kültür ve Milli Eğitim Bakanlıkları, Milli Kütüphane Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi, özel eğitim-öğretim kurumları, basın-yayın kuruluşları, kültürel ve ticari kuruluşların özel arşiv ve sosyal hizmet alanlarında araştırmacı, eğitimci ve uzman olarak çalışabilmektedirler.

Bölümümüzde dersler, nitelikli hocalar tarafından verilmektedir.Derslerin genel olarak amacı Türk ve Dünya tarihini öğretmek ve Türk tarihinin dünya tarihi içindeki yerini, önemini, günümüz millî yaşayış, değerler ve uluslararası ilişkilere yansımalarını ve etkilerini kavratmak ve yorumlamak. Bununla beraber, tarihin birikim ve bilincini paylaşarak, günümüz millî ve uluslararası ilişkilerin tanımlanmasında ve çağdaş şartlara göre yeniden kurumsallaşmasında Türk tarihinin rolünü kavratmaktır. Aynı zamanda geçmişi öğrenerek, görerek, geleceğe ışık tutmak, barışa ve karşılıklı anlayışa katkıda bulunmaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2014, Perşembe