Fizik

BÖLÜM WEB SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Bölümümüz, 1992 yılında kurulan Üniversitemiz ile birlikte 1993 - 1994 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Bölümümüzde isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık sınıfı da mevcuttur. Fizik Bölümü, bölüm öğrencileri yanında Fen, Mühendislik ve Tıp Fakülteleri ile meslek yüksek okulların da bulunan bölümlerin temel fizik derslerini de üstlenerek, üniversite içinde geniş bir eğitim hizmeti vermektedir.

1992 yılından günümüze kadar birçok akademik faaliyet içinde olan bölümümüz, yurtiçi ve yurtdışı birçok akademik faaliyeti başarıyla gerçekleştirerek Dumlupınar Üniversitesi içinde akademik açıdan başarılı bir bölüm haline gelmiştir. Akademik alanda bölümümüz öğretim elemanlarının çeşitli çalışma grupları ve projelerle birlikte teorik ve deneysel Nükleer Fizik,  teorik ve deneysel Atom ve molekül Fiziği,  teorik Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Matematiksel Fizik, Çevresel Radyasyon, deneysel ve teorik Katıhal Fiziği konularındaki çalışmaları sürmektedir.

Fizik Bölümünde 6 Profesör, 3 Doçent, 1 Dr.Öğr. Üyesi, 2 Doktoralı Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 13 akademik personel görev yapmaktadır.

Fizik Bölümünde 30 ila 75 öğrencinin ders alabileceği toplam 5 adet derslik, bölüm seminerlerinin verildiği ve bölüm içi görüşmelerin yapıldığı 1 adet toplantı salonu bulunmaktadır. Bu dersliklerde bilgisayar ve projeksiyon sistemleriyle birlikte teknolojinin tüm imkanları kullanılmaktadır. Öğrenciler ders aralarında ve bitiminde, gerek beslenme gerekse dinlenmeyi sağlayan Fen-Edebiyat Fakültesi kantini ve pastanesinden faydalanmaktadırlar. Ayrıca Evliya Çelebi yerleşkesinde öğrencilerin sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, açık basketbol ve futbol sahaları mevcuttur. Merkezi yemekhanenin bulunduğu Bedesten’de market, PTT, banka, kargo vb. bulunmaktadır. Evliya Çelebi Yerleşkesi içinde kurulu yurtlar ile öğrencilerin barınma sorunu ortadan kaldırılmıştır. Fakülte içinde iki kantin, kırtasiye ve internet merkezi öğrencilerin hizmetindedir.

Fizik Bölümü bünyesinde, sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri gerçekleştiren Fizik ve Astronomi Kulübü (DPÜ-FAST) bulunmaktadır. Kulübümüz 1 öğretim üyesi danışmanlığında ve yönetim kurulu eşliğinde çalışmalarına devam ederek, gerek bilimsel gerekse sosyal faaliyetlere hizmet vermektedir. Her geçen gün büyüyen kulüp, Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Lisans programına yönelik olarak Mekanik, Elektrik ve Manyetizma, Elektronik, Titreşim ve Dalgalar,  Modern Fizik, Katıhal Fiziği ve Atom ve Molekül Fiziği laboratuvarları vardır. Lisansüstü programına ve araştırmaya dayalı Yarıiletken Fiziği Araştırma Laboratuvarları, Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarları, Atom ve Molekül Fiziği Araştırma Laboratuvarı, Teorik Fizik Araştırma Laboratuvarları bulunmaktadır.  Bu laboratuarlar gerektiğinde diğer bölüm ve fakültelerin ihtiyacına yönelik olmak üzere hizmet vermektedir. Laboratuarlar, öğrencilerin ilgili derslerle ilişkili temel deneyleri ve deney metotlarını tanımaları ve kullanmalarını sağlayacak biçimde donatılmıştır. Laboratuardaki dersler, derslerin öğretim üyeleri gözetmeliğinde araştırma görevlileri eşliğinde yapılmaktadır.

Misyon ve Vizyon

Amaç

Fizik Bölümünün amacı, öğrencilerini bir taraftan fiziğin temel, sağlam bilgileri, deneysel,  analitik ve hesaplama yetenekleri ile donatmak, diğer taraftan bu yeteneklerle eski ve yeni problemleri çözebilmeyi onlara öğretmektir. Fiziğin deneysel, teorik ve uygulamalı alanlarında eğitim ve araştırmayı destekleyerek, bölümü daha çağdaş ve kendini yenileyen düzeye taşımaktır.

Ayrıca, Fizik Bölümü öğrencilerine Fizik ile diğer disiplinler arasındaki bilgi bağlantısına dayalı ileri teknoloji sektörlerine ulaşım imkanı ve yenilikçi eğitim anlayışı ile fırsatları sağlamaktır.

Hedef

Fizik Bölümünün,

1. Öğrencinin eğitimi ve öğretiminin gelişmesi için hedefleri;

 • nicelikli akıl yürütme yetenekleri öğretmek,
 • keşfetmenin heyecanını aktarmak,
 • öğrencilerin bilimin süreçlerini ve yaratıcı durumlarını anlamalarına yardımcı olmak,
 • öğrencileri daha ileri öğrenmeye ve araştırmaya hazırlamak,
 • öğrencilere fiziksel prensipler ve nicelikli metodlar için bir temel sağlamak,
 • öğrencilerin teorik modelleri test etmek için nasıl deneysel teknikler kullanacaklarını öğretmek,
 • gerçek dünya problemlerine fiziksel modelleri uygulayabilmelerini sağlamak;

2. Bilimsel ve toplumsal hedefleri;

 • toplumsal organizasyonlarla bilim hakkında daha çok bilgi öğrenme fırsatları sağlamak,
 • toplumla etkileşerek bilimsel deneyim kazandırmak,
 • öğretim elemanlarının kongre, sempozyum gibi aktiviteleri takip etmelerini ve katılımlarını sağlamak,
 • fizik alanında çalışması ve kariyer yapmaları için öğrencilerinin endüstri ile etkileşimlerini sağlamak ve desteklemek,
 • diğer disiplinlerle çalışma imkanlarını arttırmak,
 • kongre, sempozyum, çalıştay gibi toplantılar düzenleyerek bilgi alışverişini sağlamak,
 • araştırmalar ve yayınlarla bilimsel sürece katkıda bulunmak.

 

FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS  YETERLİLİKLERİ

 1. Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, Fizik alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olur.
 2. Fizik alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri kullanır bilimsel yöntemlerle değerlendirir,  karmaşık problem ve konuları belirler ve analiz eder, tartışmalar yapar, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler sunar.
 3. Fizik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretir.
 4. Fizik alanındaki grup ve meslektaşlarının mesleki gelişimlerini hedefleyen çalışmaları planlar ve yönetir.
 5. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 6. Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Fizik ile ilgili konularda bilgilendirir, onlara düşüncelerini problemleri ve onların çözüm yöntemlerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık bir biçimde, yazılı, sözlü ve proje şeklinde aktarır.
 7. Fizik alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
 8. Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 9. Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve bu değerleri koruma bilincine sahip olur.
 10. Sosyal hakların evrenselliğine değer verir, sosyal adalet bilincini kazanır, iş güvenliği, işçi sağlığı, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olur.
 11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olur.

 

MEZUNİYET

Program mezunları dört yıllık lisans eğitimi sonunda 155 kredilik (AKTS 240) ders alarak mezun olmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

4 yıllık Fizik lisans öğretimini tamamlayan mezunların çalışabilecekleri başlıca iş alanları:

 • Orta öğretimde öğretmenlik (Formasyon eğitimi alanlar için) yapabilirler.
 • İş Güvenliği Sertifikası programlarından alacakları sertifika ile iş güvenliği alanında çalışabilirler.
 • Gerekli eğitimleri tamamlayıp Nükleer tıp, teşhis ve tedavi alanında sağlık fizikçisi olarak çalışabilirler.
 • Endüstrinin çeşitli alanlarında, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında,
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Makine ve Kimya Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Atom Enerjisi Kurumu gibi kamu ve benzeri özel sektör kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışabilirler.
 • Nükleer ve yenilenebilir enerji gibi enerji sektöründe çalışabilirler.
 • Lisansüstü eğitim alarak, diğer temel ve uygulamalı bilim dallarına hizmet götürecek akademisyenler olabilirler.

 

Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, Pazartesi