Psikoloji

       Psikoloji, insan davranışlarını anlamaya ve açıklamaya yönelik bilimsel bir disiplindir. Ayrıca diğer canlı türlerinin, özellikle hayvanların, davranışlarıyla da ilgilenir. İnsanı, biyo-psiko- sosyal bir canlı olarak ele alan Psikoloji, Biyoloji, Fizyoloji, Nöroloji, Sosyoloji, Felsefe, Siyaset Bilimi, İktisat, Din gibi alanların bilgi birikiminden de faydalanmaktadır. Ayrıca Psikoloji bilimi, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, psikometri gibi farklı anabilim dallarından oluşmaktadır. Bu anabilim dalları ise sağlık, eğitim, endüstri ve siyaset gibi pek çok farklı alanla etkileşimde bulunarak disiplinler arası geniş açıklamalar yapmaya izin verir. Psikoloji bilimi insanı ilgilendiren konularla çalışmaktadır. Bu konulardan bazıları; duyum ve algı, davranış, öğrenme, motivasyon, duygu ve bellek, zeka, kişilik, psikolojik bozukluklar ve psikolojik bozuklukların sağaltımı, bebeklikte algısal, sosyal-bilişsel gelişim, çocuklarda bağlanma, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişim, davranışların belirlenmesinde rol oynayan gen-çevre etkileşimleri, davranışsal düzlemde beynin yönetici fonksiyonları, bellek ve unutma süreçleri, otobiyografik bellek ve yaşlanma sürecinde bellek, görsel algı ve psikofiziksel yöntemler, hayvanlarda öğrenme, koşullanma ve duygusal davranış, kişilerarası ilişkiler (aile içi ve aile dışı), kültürlerarası psikoloji, müzik algısı ve belleği, nöropsikolojik değerlendirme, politik psikoloji, öğrenme, bellek ve depresyon, risk altındaki çocuk ve ergenlerin psikososyal uyumu, stres ve afet yönetimi ve danışmanlığı, zaman algısı gibi konular örnek verilebilir. Bu bağlamda psikoloji bölümünün hedefleri şu şekilde ele alınabilir:

 

  •  -Psikoloji bilimine dair güncel bilgi ve gelişmeleri evrensel düzeyde takip eden bir bölüm olmak,
  • - Psikolojinin alt alanlarına yönelik temel bilgilerle birlikte bilimsel düşünce ve araştırma becerisi kazandıran ve uluslararası nitelikleri yakalayan bir eğitim-öğretim olanağı sağlamak,
  •  -Psikoloji tarihi, psikolojide etik ilkeler ve uygulamalar, psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri ve istatistik alanlarında bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak,
  • - Araştırma ve uygulama odaklı bilgi üreten disiplinler arası yapıda olmak,
  •  -İnsan psikolojisine dair güncel sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak ve uygulamalar yapmak,
  • - Edindiği bilgi ve birikimi etik prensipler dahilinde uygulama alanına aktarma becerisine sahip psikologlar yetiştirmek.
  • -İlgili hedefler bağlamında psikoloji bölümünün eğitim süresi dört yıldır.

      Eğitim programı psikoloji temel alan dersleri, seçmeli psikoloji alan dersleri ve seçmeli psikoloji tamamlayıcı derslerden oluşmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, “Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Lisans Diploması” alırlar. Bölüm mezunları “Psikolog” unvanı ile çalışmaktadırlar. Mezunlarımız Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, özel eğitim merkezlerinde, anaokullarında, huzur evlerinde, dershanelerde, ruh sağlığı birimlerinde, spor psikolojisi alanında, kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde, özel sektörün insan kaynakları bölümlerinde, askeri ve emniyet birimlerinin sağlıkla ilgili bölüm ya da birimlerinde istihdam edilmektedirler. Çalışma alanı olarak hangi kurum ve görev tanımı içerisinde çalışırlarsa çalışsınlar, psikologların sahip olması beklenen ve gereken bazı özellikler beklenmektedir. Buözelliklerden bazıları etkin dinleme, empati, açık fikirli ve kabullenici olma, güvenilir olma,ulaşılabilir olma, etkili iletişim ve bağlantı kurabilme şeklinde sıralanabilir.

      Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 2021-2022 yaz döneminde kurulan bölümümüz fiziksel ve akademik anlamda yapılanma aşamasında olup, bünyesinde bir doktor öğretim üyesi bulundurmaktadır ve psikolojinin farklı alt alanlarından yeni öğretim elamanlarının bölümümüze katılımı planlanmaktadır. Hem fiziksel koşulların hem de akademik yapılanmanın yeterli hale gelmesiyle birlikte lisans düzeyinde öğrenci alımına başlanacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, Pazartesi